1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Sửu (1985) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 9/2023: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1985 tháng 9 năm 2023 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 9 ứng tuổi 1985 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 9-2023 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 9 năm 2023 phù hợp với người tuổi Ất Sửu thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 9-2023 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Sửu không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Sửu trong tháng 9/2023

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1985

1985 (năm Ất Sửu)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Kim

Hải Trung Kim ( Vàng trong biển)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 9 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/9/2023 17/7/2023 Nhâm Tuất Canh Thân tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
3/9/2023 19/7/2023 Giáp Tý Canh Thân thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
4/9/2023 20/7/2023 Ất Sửu Canh Thân minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
7/9/2023 23/7/2023 Mậu Thìn Canh Thân kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
8/9/2023 24/7/2023 Kỷ Tỵ Canh Thân kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
10/9/2023 26/7/2023 Tân Mùi Canh Thân ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
13/9/2023 29/7/2023 Giáp Tuất Canh Thân tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
15/9/2023 1/8/2023 Bính Tý Tân Dậu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
17/9/2023 3/8/2023 Mậu Dần Tân Dậu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
18/9/2023 4/8/2023 Kỷ Mão Tân Dậu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
21/9/2023 7/8/2023 Nhâm Ngọ Tân Dậu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
22/9/2023 8/8/2023 Quý Mùi Tân Dậu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
24/9/2023 10/8/2023 Ất Dậu Tân Dậu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
27/9/2023 13/8/2023 Mậu Tý Tân Dậu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
29/9/2023 15/8/2023 Canh Dần Tân Dậu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
30/9/2023 16/8/2023 Tân Mão Tân Dậu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/9/2023

Âm lịch: 17/7/2023

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Canh Thân

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/9/2023

Âm lịch: 19/7/2023

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Canh Thân

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/9/2023

Âm lịch: 20/7/2023

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Canh Thân

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/9/2023

Âm lịch: 23/7/2023

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Canh Thân

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/9/2023

Âm lịch: 24/7/2023

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Canh Thân

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/9/2023

Âm lịch: 26/7/2023

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Canh Thân

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/9/2023

Âm lịch: 29/7/2023

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Canh Thân

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/9/2023

Âm lịch: 1/8/2023

Ngày: Bính Tý

Tháng: Tân Dậu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/9/2023

Âm lịch: 3/8/2023

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Tân Dậu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/9/2023

Âm lịch: 4/8/2023

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Tân Dậu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/9/2023

Âm lịch: 7/8/2023

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Tân Dậu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/9/2023

Âm lịch: 8/8/2023

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Tân Dậu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/9/2023

Âm lịch: 10/8/2023

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Tân Dậu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/9/2023

Âm lịch: 13/8/2023

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Tân Dậu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/9/2023

Âm lịch: 15/8/2023

Ngày: Canh Dần

Tháng: Tân Dậu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/9/2023

Âm lịch: 16/8/2023

Ngày: Tân Mão

Tháng: Tân Dậu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 9 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/9/2023 18/7/2023 Quý Hợi Canh Thân câu trần hắc đạo Xem chi tiết
5/9/2023 21/7/2023 Bính Dần Canh Thân thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
6/9/2023 22/7/2023 Đinh Mão Canh Thân chu tước hắc đạo Xem chi tiết
9/9/2023 25/7/2023 Canh Ngọ Canh Thân bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
11/9/2023 27/7/2023 Nhâm Thân Canh Thân thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
12/9/2023 28/7/2023 Quý Dậu Canh Thân nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
14/9/2023 30/7/2023 Ất Hợi Canh Thân câu trần hắc đạo Xem chi tiết
16/9/2023 2/8/2023 Đinh Sửu Tân Dậu câu trần hắc đạo Xem chi tiết
19/9/2023 5/8/2023 Canh Thìn Tân Dậu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
20/9/2023 6/8/2023 Tân Tỵ Tân Dậu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
23/9/2023 9/8/2023 Giáp Thân Tân Dậu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
25/9/2023 11/8/2023 Bính Tuất Tân Dậu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
26/9/2023 12/8/2023 Đinh Hợi Tân Dậu nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
28/9/2023 14/8/2023 Kỷ Sửu Tân Dậu câu trần hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/9/2023

Âm lịch: 18/7/2023

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Canh Thân

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/9/2023

Âm lịch: 21/7/2023

Ngày: Bính Dần

Tháng: Canh Thân

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/9/2023

Âm lịch: 22/7/2023

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Canh Thân

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/9/2023

Âm lịch: 25/7/2023

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Canh Thân

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/9/2023

Âm lịch: 27/7/2023

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Canh Thân

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/9/2023

Âm lịch: 28/7/2023

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Canh Thân

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/9/2023

Âm lịch: 30/7/2023

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Canh Thân

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/9/2023

Âm lịch: 2/8/2023

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Tân Dậu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/9/2023

Âm lịch: 5/8/2023

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Tân Dậu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/9/2023

Âm lịch: 6/8/2023

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Tân Dậu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/9/2023

Âm lịch: 9/8/2023

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Tân Dậu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/9/2023

Âm lịch: 11/8/2023

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Tân Dậu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/9/2023

Âm lịch: 12/8/2023

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Tân Dậu

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/9/2023

Âm lịch: 14/8/2023

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Tân Dậu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 9/2023

Các ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2023 theo tuổi 1985 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Sửu 1985 tháng 9 năm 2023 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 9 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 9/2023 tuổi 1985 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 9 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 9 cho tuổi 1985, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 9 năm 2023 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải