1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Sửu (1985) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 12/2023: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1985 tháng 12 năm 2023 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 12 ứng tuổi 1985 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 12-2023 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 12 năm 2023 phù hợp với người tuổi Ất Sửu thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 12-2023 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Sửu không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Sửu trong tháng 12/2023

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1985

1985 (năm Ất Sửu)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Kim

Hải Trung Kim ( Vàng trong biển)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 12 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/12/2023 20/10/2023 Giáp Ngọ Quý Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
3/12/2023 21/10/2023 Ất Mùi Quý Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
6/12/2023 24/10/2023 Mậu Tuất Quý Hợi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
7/12/2023 25/10/2023 Kỷ Hợi Quý Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
9/12/2023 27/10/2023 Tân Sửu Quý Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
12/12/2023 30/10/2023 Giáp Thìn Quý Hợi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
14/12/2023 2/11/2023 Bính Ngọ Giáp Tý tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
16/12/2023 4/11/2023 Mậu Thân Giáp Tý thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
17/12/2023 5/11/2023 Kỷ Dậu Giáp Tý minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
20/12/2023 8/11/2023 Nhâm Tý Giáp Tý kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
21/12/2023 9/11/2023 Quý Sửu Giáp Tý kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
23/12/2023 11/11/2023 Ất Mão Giáp Tý ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
26/12/2023 14/11/2023 Mậu Ngọ Giáp Tý tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
28/12/2023 16/11/2023 Canh Thân Giáp Tý thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
29/12/2023 17/11/2023 Tân Dậu Giáp Tý minh đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/12/2023

Âm lịch: 20/10/2023

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Quý Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/12/2023

Âm lịch: 21/10/2023

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Quý Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/12/2023

Âm lịch: 24/10/2023

Ngày: Mậu Tuất

Tháng: Quý Hợi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/12/2023

Âm lịch: 25/10/2023

Ngày: Kỷ Hợi

Tháng: Quý Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/12/2023

Âm lịch: 27/10/2023

Ngày: Tân Sửu

Tháng: Quý Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/12/2023

Âm lịch: 30/10/2023

Ngày: Giáp Thìn

Tháng: Quý Hợi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/12/2023

Âm lịch: 2/11/2023

Ngày: Bính Ngọ

Tháng: Giáp Tý

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/12/2023

Âm lịch: 4/11/2023

Ngày: Mậu Thân

Tháng: Giáp Tý

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/12/2023

Âm lịch: 5/11/2023

Ngày: Kỷ Dậu

Tháng: Giáp Tý

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/12/2023

Âm lịch: 8/11/2023

Ngày: Nhâm Tý

Tháng: Giáp Tý

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/12/2023

Âm lịch: 9/11/2023

Ngày: Quý Sửu

Tháng: Giáp Tý

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/12/2023

Âm lịch: 11/11/2023

Ngày: Ất Mão

Tháng: Giáp Tý

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/12/2023

Âm lịch: 14/11/2023

Ngày: Mậu Ngọ

Tháng: Giáp Tý

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/12/2023

Âm lịch: 16/11/2023

Ngày: Canh Thân

Tháng: Giáp Tý

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/12/2023

Âm lịch: 17/11/2023

Ngày: Tân Dậu

Tháng: Giáp Tý

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 12 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/12/2023 19/10/2023 Quý Tỵ Quý Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
4/12/2023 22/10/2023 Bính Thân Quý Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
5/12/2023 23/10/2023 Đinh Dậu Quý Hợi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
8/12/2023 26/10/2023 Canh Tý Quý Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
10/12/2023 28/10/2023 Nhâm Dần Quý Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
11/12/2023 29/10/2023 Quý Mão Quý Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
13/12/2023 1/11/2023 Ất Tỵ Giáp Tý nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
15/12/2023 3/11/2023 Đinh Mùi Giáp Tý câu trần hắc đạo Xem chi tiết
18/12/2023 6/11/2023 Canh Tuất Giáp Tý thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
19/12/2023 7/11/2023 Tân Hợi Giáp Tý chu tước hắc đạo Xem chi tiết
22/12/2023 10/11/2023 Giáp Dần Giáp Tý bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
24/12/2023 12/11/2023 Bính Thìn Giáp Tý thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
25/12/2023 13/11/2023 Đinh Tỵ Giáp Tý nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
27/12/2023 15/11/2023 Kỷ Mùi Giáp Tý câu trần hắc đạo Xem chi tiết
30/12/2023 18/11/2023 Nhâm Tuất Giáp Tý thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
31/12/2023 19/11/2023 Quý Hợi Giáp Tý chu tước hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/12/2023

Âm lịch: 19/10/2023

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Quý Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/12/2023

Âm lịch: 22/10/2023

Ngày: Bính Thân

Tháng: Quý Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/12/2023

Âm lịch: 23/10/2023

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Quý Hợi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/12/2023

Âm lịch: 26/10/2023

Ngày: Canh Tý

Tháng: Quý Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/12/2023

Âm lịch: 28/10/2023

Ngày: Nhâm Dần

Tháng: Quý Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/12/2023

Âm lịch: 29/10/2023

Ngày: Quý Mão

Tháng: Quý Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/12/2023

Âm lịch: 1/11/2023

Ngày: Ất Tỵ

Tháng: Giáp Tý

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/12/2023

Âm lịch: 3/11/2023

Ngày: Đinh Mùi

Tháng: Giáp Tý

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/12/2023

Âm lịch: 6/11/2023

Ngày: Canh Tuất

Tháng: Giáp Tý

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/12/2023

Âm lịch: 7/11/2023

Ngày: Tân Hợi

Tháng: Giáp Tý

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/12/2023

Âm lịch: 10/11/2023

Ngày: Giáp Dần

Tháng: Giáp Tý

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/12/2023

Âm lịch: 12/11/2023

Ngày: Bính Thìn

Tháng: Giáp Tý

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/12/2023

Âm lịch: 13/11/2023

Ngày: Đinh Tỵ

Tháng: Giáp Tý

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/12/2023

Âm lịch: 15/11/2023

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Giáp Tý

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/12/2023

Âm lịch: 18/11/2023

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Giáp Tý

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/12/2023

Âm lịch: 19/11/2023

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Giáp Tý

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 12/2023

Các ngày tốt xấu trong tháng 12 năm 2023 theo tuổi 1985 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Sửu 1985 tháng 12 năm 2023 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 12 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 12/2023 tuổi 1985 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 12 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 12 cho tuổi 1985, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 12 năm 2023 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải