1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Sửu (1985) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 5/2024: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1985 tháng 5 năm 2024 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 5 ứng tuổi 1985 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 5-2024 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 5 năm 2024 phù hợp với người tuổi Ất Sửu thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 5-2024 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Sửu không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Sửu trong tháng 5/2024

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1985

1985 (năm Ất Sửu)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Kim

Hải Trung Kim ( Vàng trong biển)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 5 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/5/2024 24/3/2024 Bính Dần Mậu Thìn tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
4/5/2024 26/3/2024 Mậu Thìn Mậu Thìn thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
5/5/2024 27/3/2024 Kỷ Tỵ Mậu Thìn minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
10/5/2024 3/4/2024 Giáp Tuất Kỷ Tỵ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
11/5/2024 4/4/2024 Ất Hợi Kỷ Tỵ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
13/5/2024 6/4/2024 Đinh Sửu Kỷ Tỵ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
16/5/2024 9/4/2024 Canh Thìn Kỷ Tỵ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
18/5/2024 11/4/2024 Nhâm Ngọ Kỷ Tỵ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
19/5/2024 12/4/2024 Quý Mùi Kỷ Tỵ minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
22/5/2024 15/4/2024 Bính Tuất Kỷ Tỵ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
23/5/2024 16/4/2024 Đinh Hợi Kỷ Tỵ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
25/5/2024 18/4/2024 Kỷ Sửu Kỷ Tỵ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
28/5/2024 21/4/2024 Nhâm Thìn Kỷ Tỵ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
30/5/2024 23/4/2024 Giáp Ngọ Kỷ Tỵ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
31/5/2024 24/4/2024 Ất Mùi Kỷ Tỵ minh đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/5/2024

Âm lịch: 24/3/2024

Ngày: Bính Dần

Tháng: Mậu Thìn

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/5/2024

Âm lịch: 26/3/2024

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Mậu Thìn

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/5/2024

Âm lịch: 27/3/2024

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Mậu Thìn

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/5/2024

Âm lịch: 3/4/2024

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/5/2024

Âm lịch: 4/4/2024

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/5/2024

Âm lịch: 6/4/2024

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/5/2024

Âm lịch: 9/4/2024

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/5/2024

Âm lịch: 11/4/2024

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/5/2024

Âm lịch: 12/4/2024

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/5/2024

Âm lịch: 15/4/2024

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/5/2024

Âm lịch: 16/4/2024

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/5/2024

Âm lịch: 18/4/2024

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/5/2024

Âm lịch: 21/4/2024

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/5/2024

Âm lịch: 23/4/2024

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/5/2024

Âm lịch: 24/4/2024

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 5 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/5/2024 23/3/2024 Ất Sửu Mậu Thìn nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
3/5/2024 25/3/2024 Đinh Mão Mậu Thìn câu trần hắc đạo Xem chi tiết
6/5/2024 28/3/2024 Canh Ngọ Mậu Thìn thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
7/5/2024 29/3/2024 Tân Mùi Mậu Thìn chu tước hắc đạo Xem chi tiết
8/5/2024 1/4/2024 Nhâm Thân Kỷ Tỵ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
9/5/2024 2/4/2024 Quý Dậu Kỷ Tỵ chu tước hắc đạo Xem chi tiết
12/5/2024 5/4/2024 Bính Tý Kỷ Tỵ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
14/5/2024 7/4/2024 Mậu Dần Kỷ Tỵ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
15/5/2024 8/4/2024 Kỷ Mão Kỷ Tỵ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
17/5/2024 10/4/2024 Tân Tỵ Kỷ Tỵ câu trần hắc đạo Xem chi tiết
20/5/2024 13/4/2024 Giáp Thân Kỷ Tỵ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
21/5/2024 14/4/2024 Ất Dậu Kỷ Tỵ chu tước hắc đạo Xem chi tiết
24/5/2024 17/4/2024 Mậu Tý Kỷ Tỵ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
26/5/2024 19/4/2024 Canh Dần Kỷ Tỵ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
27/5/2024 20/4/2024 Tân Mão Kỷ Tỵ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
29/5/2024 22/4/2024 Quý Tỵ Kỷ Tỵ câu trần hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/5/2024

Âm lịch: 23/3/2024

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Mậu Thìn

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/5/2024

Âm lịch: 25/3/2024

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Mậu Thìn

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/5/2024

Âm lịch: 28/3/2024

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Mậu Thìn

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/5/2024

Âm lịch: 29/3/2024

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Mậu Thìn

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/5/2024

Âm lịch: 1/4/2024

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/5/2024

Âm lịch: 2/4/2024

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/5/2024

Âm lịch: 5/4/2024

Ngày: Bính Tý

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/5/2024

Âm lịch: 7/4/2024

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/5/2024

Âm lịch: 8/4/2024

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/5/2024

Âm lịch: 10/4/2024

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/5/2024

Âm lịch: 13/4/2024

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/5/2024

Âm lịch: 14/4/2024

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/5/2024

Âm lịch: 17/4/2024

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/5/2024

Âm lịch: 19/4/2024

Ngày: Canh Dần

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/5/2024

Âm lịch: 20/4/2024

Ngày: Tân Mão

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/5/2024

Âm lịch: 22/4/2024

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 5/2024

Các ngày tốt xấu trong tháng 5 năm 2024 theo tuổi 1985 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Sửu 1985 tháng 5 năm 2024 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 5 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 5/2024 tuổi 1985 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 5 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 5 cho tuổi 1985, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 5 năm 2024 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải