1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Hợi (1995) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 12/2024: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1995 tháng 12 năm 2024 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 12 ứng tuổi 1995 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 12-2024 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 12 năm 2024 phù hợp với người tuổi Ất Hợi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 12-2024 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Hợi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Hợi trong tháng 12/2024

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1995

1995 (năm Ất Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 12 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/12/2024 2/11/2024 Canh Tý Bính Tý kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
3/12/2024 3/11/2024 Tân Sửu Bính Tý kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
5/12/2024 5/11/2024 Quý Mão Bính Tý ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
8/12/2024 8/11/2024 Bính Ngọ Bính Tý tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
10/12/2024 10/11/2024 Mậu Thân Bính Tý thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
11/12/2024 11/11/2024 Kỷ Dậu Bính Tý minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
14/12/2024 14/11/2024 Nhâm Tý Bính Tý kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
15/12/2024 15/11/2024 Quý Sửu Bính Tý kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
17/12/2024 17/11/2024 Ất Mão Bính Tý ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
20/12/2024 20/11/2024 Mậu Ngọ Bính Tý tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
22/12/2024 22/11/2024 Canh Thân Bính Tý thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
23/12/2024 23/11/2024 Tân Dậu Bính Tý minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
26/12/2024 26/11/2024 Giáp Tý Bính Tý kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
27/12/2024 27/11/2024 Ất Sửu Bính Tý kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
29/12/2024 29/11/2024 Đinh Mão Bính Tý ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
31/12/2024 1/12/2024 Kỷ Tỵ Đinh Sửu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/12/2024

Âm lịch: 2/11/2024

Ngày: Canh Tý

Tháng: Bính Tý

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/12/2024

Âm lịch: 3/11/2024

Ngày: Tân Sửu

Tháng: Bính Tý

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/12/2024

Âm lịch: 5/11/2024

Ngày: Quý Mão

Tháng: Bính Tý

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/12/2024

Âm lịch: 8/11/2024

Ngày: Bính Ngọ

Tháng: Bính Tý

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/12/2024

Âm lịch: 10/11/2024

Ngày: Mậu Thân

Tháng: Bính Tý

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/12/2024

Âm lịch: 11/11/2024

Ngày: Kỷ Dậu

Tháng: Bính Tý

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/12/2024

Âm lịch: 14/11/2024

Ngày: Nhâm Tý

Tháng: Bính Tý

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/12/2024

Âm lịch: 15/11/2024

Ngày: Quý Sửu

Tháng: Bính Tý

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/12/2024

Âm lịch: 17/11/2024

Ngày: Ất Mão

Tháng: Bính Tý

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/12/2024

Âm lịch: 20/11/2024

Ngày: Mậu Ngọ

Tháng: Bính Tý

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/12/2024

Âm lịch: 22/11/2024

Ngày: Canh Thân

Tháng: Bính Tý

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/12/2024

Âm lịch: 23/11/2024

Ngày: Tân Dậu

Tháng: Bính Tý

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/12/2024

Âm lịch: 26/11/2024

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Bính Tý

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/12/2024

Âm lịch: 27/11/2024

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Bính Tý

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/12/2024

Âm lịch: 29/11/2024

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Bính Tý

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/12/2024

Âm lịch: 1/12/2024

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Đinh Sửu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 12 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/12/2024 1/11/2024 Kỷ Hợi Bính Tý chu tước hắc đạo Xem chi tiết
4/12/2024 4/11/2024 Nhâm Dần Bính Tý bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
6/12/2024 6/11/2024 Giáp Thìn Bính Tý thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
7/12/2024 7/11/2024 Ất Tỵ Bính Tý nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
9/12/2024 9/11/2024 Đinh Mùi Bính Tý câu trần hắc đạo Xem chi tiết
12/12/2024 12/11/2024 Canh Tuất Bính Tý thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
13/12/2024 13/11/2024 Tân Hợi Bính Tý chu tước hắc đạo Xem chi tiết
16/12/2024 16/11/2024 Giáp Dần Bính Tý bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
18/12/2024 18/11/2024 Bính Thìn Bính Tý thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
19/12/2024 19/11/2024 Đinh Tỵ Bính Tý nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
21/12/2024 21/11/2024 Kỷ Mùi Bính Tý câu trần hắc đạo Xem chi tiết
24/12/2024 24/11/2024 Nhâm Tuất Bính Tý thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
25/12/2024 25/11/2024 Quý Hợi Bính Tý chu tước hắc đạo Xem chi tiết
28/12/2024 28/11/2024 Bính Dần Bính Tý bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
30/12/2024 30/11/2024 Mậu Thìn Bính Tý thiên lao hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/12/2024

Âm lịch: 1/11/2024

Ngày: Kỷ Hợi

Tháng: Bính Tý

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/12/2024

Âm lịch: 4/11/2024

Ngày: Nhâm Dần

Tháng: Bính Tý

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/12/2024

Âm lịch: 6/11/2024

Ngày: Giáp Thìn

Tháng: Bính Tý

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/12/2024

Âm lịch: 7/11/2024

Ngày: Ất Tỵ

Tháng: Bính Tý

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/12/2024

Âm lịch: 9/11/2024

Ngày: Đinh Mùi

Tháng: Bính Tý

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/12/2024

Âm lịch: 12/11/2024

Ngày: Canh Tuất

Tháng: Bính Tý

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/12/2024

Âm lịch: 13/11/2024

Ngày: Tân Hợi

Tháng: Bính Tý

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/12/2024

Âm lịch: 16/11/2024

Ngày: Giáp Dần

Tháng: Bính Tý

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/12/2024

Âm lịch: 18/11/2024

Ngày: Bính Thìn

Tháng: Bính Tý

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/12/2024

Âm lịch: 19/11/2024

Ngày: Đinh Tỵ

Tháng: Bính Tý

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/12/2024

Âm lịch: 21/11/2024

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Bính Tý

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/12/2024

Âm lịch: 24/11/2024

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Bính Tý

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/12/2024

Âm lịch: 25/11/2024

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Bính Tý

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/12/2024

Âm lịch: 28/11/2024

Ngày: Bính Dần

Tháng: Bính Tý

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/12/2024

Âm lịch: 30/11/2024

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Bính Tý

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 12/2024

Các ngày tốt xấu trong tháng 12 năm 2024 theo tuổi 1995 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Hợi 1995 tháng 12 năm 2024 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 12 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 12/2024 tuổi 1995 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 12 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 12 cho tuổi 1995, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 12 năm 2024 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải