1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Hợi (1995) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 10/2025: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1995 tháng 10 năm 2025 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 10 ứng tuổi 1995 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 10-2025 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 10 năm 2025 phù hợp với người tuổi Ất Hợi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 10-2025 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Hợi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Hợi trong tháng 10/2025

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1995

1995 (năm Ất Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 10 năm 2025

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/10/2025 10/8/2025 Quý Mão Ất Dậu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
4/10/2025 13/8/2025 Bính Ngọ Ất Dậu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
5/10/2025 14/8/2025 Đinh Mùi Ất Dậu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
7/10/2025 16/8/2025 Kỷ Dậu Ất Dậu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
10/10/2025 19/8/2025 Nhâm Tý Ất Dậu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
12/10/2025 21/8/2025 Giáp Dần Ất Dậu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
13/10/2025 22/8/2025 Ất Mão Ất Dậu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
16/10/2025 25/8/2025 Mậu Ngọ Ất Dậu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
17/10/2025 26/8/2025 Kỷ Mùi Ất Dậu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
19/10/2025 28/8/2025 Tân Dậu Ất Dậu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
21/10/2025 1/9/2025 Quý Hợi Bính Tuất ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
24/10/2025 4/9/2025 Bính Dần Bính Tuất tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
26/10/2025 6/9/2025 Mậu Thìn Bính Tuất thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
27/10/2025 7/9/2025 Kỷ Tỵ Bính Tuất minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
30/10/2025 10/9/2025 Nhâm Thân Bính Tuất kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
31/10/2025 11/9/2025 Quý Dậu Bính Tuất kim đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/10/2025

Âm lịch: 10/8/2025

Ngày: Quý Mão

Tháng: Ất Dậu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/10/2025

Âm lịch: 13/8/2025

Ngày: Bính Ngọ

Tháng: Ất Dậu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/10/2025

Âm lịch: 14/8/2025

Ngày: Đinh Mùi

Tháng: Ất Dậu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/10/2025

Âm lịch: 16/8/2025

Ngày: Kỷ Dậu

Tháng: Ất Dậu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/10/2025

Âm lịch: 19/8/2025

Ngày: Nhâm Tý

Tháng: Ất Dậu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/10/2025

Âm lịch: 21/8/2025

Ngày: Giáp Dần

Tháng: Ất Dậu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/10/2025

Âm lịch: 22/8/2025

Ngày: Ất Mão

Tháng: Ất Dậu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/10/2025

Âm lịch: 25/8/2025

Ngày: Mậu Ngọ

Tháng: Ất Dậu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/10/2025

Âm lịch: 26/8/2025

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Ất Dậu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/10/2025

Âm lịch: 28/8/2025

Ngày: Tân Dậu

Tháng: Ất Dậu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/10/2025

Âm lịch: 1/9/2025

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Bính Tuất

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/10/2025

Âm lịch: 4/9/2025

Ngày: Bính Dần

Tháng: Bính Tuất

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/10/2025

Âm lịch: 6/9/2025

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/10/2025

Âm lịch: 7/9/2025

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Bính Tuất

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/10/2025

Âm lịch: 10/9/2025

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Bính Tuất

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/10/2025

Âm lịch: 11/9/2025

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Bính Tuất

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 10 năm 2025

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/10/2025 11/8/2025 Giáp Thìn Ất Dậu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
3/10/2025 12/8/2025 Ất Tỵ Ất Dậu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
6/10/2025 15/8/2025 Mậu Thân Ất Dậu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
8/10/2025 17/8/2025 Canh Tuất Ất Dậu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
9/10/2025 18/8/2025 Tân Hợi Ất Dậu nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
11/10/2025 20/8/2025 Quý Sửu Ất Dậu câu trần hắc đạo Xem chi tiết
14/10/2025 23/8/2025 Bính Thìn Ất Dậu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
15/10/2025 24/8/2025 Đinh Tỵ Ất Dậu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
18/10/2025 27/8/2025 Canh Thân Ất Dậu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
20/10/2025 29/8/2025 Nhâm Tuất Ất Dậu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
22/10/2025 2/9/2025 Giáp Tý Bính Tuất thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
23/10/2025 3/9/2025 Ất Sửu Bính Tuất nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
25/10/2025 5/9/2025 Đinh Mão Bính Tuất câu trần hắc đạo Xem chi tiết
28/10/2025 8/9/2025 Canh Ngọ Bính Tuất thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
29/10/2025 9/9/2025 Tân Mùi Bính Tuất chu tước hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/10/2025

Âm lịch: 11/8/2025

Ngày: Giáp Thìn

Tháng: Ất Dậu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/10/2025

Âm lịch: 12/8/2025

Ngày: Ất Tỵ

Tháng: Ất Dậu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/10/2025

Âm lịch: 15/8/2025

Ngày: Mậu Thân

Tháng: Ất Dậu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/10/2025

Âm lịch: 17/8/2025

Ngày: Canh Tuất

Tháng: Ất Dậu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/10/2025

Âm lịch: 18/8/2025

Ngày: Tân Hợi

Tháng: Ất Dậu

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/10/2025

Âm lịch: 20/8/2025

Ngày: Quý Sửu

Tháng: Ất Dậu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/10/2025

Âm lịch: 23/8/2025

Ngày: Bính Thìn

Tháng: Ất Dậu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/10/2025

Âm lịch: 24/8/2025

Ngày: Đinh Tỵ

Tháng: Ất Dậu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/10/2025

Âm lịch: 27/8/2025

Ngày: Canh Thân

Tháng: Ất Dậu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/10/2025

Âm lịch: 29/8/2025

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Ất Dậu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/10/2025

Âm lịch: 2/9/2025

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/10/2025

Âm lịch: 3/9/2025

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Bính Tuất

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/10/2025

Âm lịch: 5/9/2025

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Bính Tuất

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/10/2025

Âm lịch: 8/9/2025

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/10/2025

Âm lịch: 9/9/2025

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Bính Tuất

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 10/2025

Các ngày tốt xấu trong tháng 10 năm 2025 theo tuổi 1995 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Hợi 1995 tháng 10 năm 2025 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 10 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 10/2025 tuổi 1995 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 10 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 10 cho tuổi 1995, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 10 năm 2025 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải