1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Hợi (1995) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 4/2026: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1995 tháng 4 năm 2026 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 4 ứng tuổi 1995 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 4-2026 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 4 năm 2026 phù hợp với người tuổi Ất Hợi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 4-2026 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Hợi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Hợi trong tháng 4/2026

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1995

1995 (năm Ất Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 4 năm 2026

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/4/2026 15/2/2026 Bính Ngọ Tân Mão kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
3/4/2026 16/2/2026 Đinh Mùi Tân Mão kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
5/4/2026 18/2/2026 Kỷ Dậu Tân Mão ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
8/4/2026 21/2/2026 Nhâm Tý Tân Mão tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
10/4/2026 23/2/2026 Giáp Dần Tân Mão thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
11/4/2026 24/2/2026 Ất Mão Tân Mão minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
14/4/2026 27/2/2026 Mậu Ngọ Tân Mão kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
15/4/2026 28/2/2026 Kỷ Mùi Tân Mão kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
17/4/2026 1/3/2026 Tân Dậu Nhâm Thìn kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
19/4/2026 3/3/2026 Quý Hợi Nhâm Thìn ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
22/4/2026 6/3/2026 Bính Dần Nhâm Thìn tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
24/4/2026 8/3/2026 Mậu Thìn Nhâm Thìn thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
25/4/2026 9/3/2026 Kỷ Tỵ Nhâm Thìn minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
28/4/2026 12/3/2026 Nhâm Thân Nhâm Thìn kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
29/4/2026 13/3/2026 Quý Dậu Nhâm Thìn kim đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/4/2026

Âm lịch: 15/2/2026

Ngày: Bính Ngọ

Tháng: Tân Mão

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/4/2026

Âm lịch: 16/2/2026

Ngày: Đinh Mùi

Tháng: Tân Mão

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/4/2026

Âm lịch: 18/2/2026

Ngày: Kỷ Dậu

Tháng: Tân Mão

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/4/2026

Âm lịch: 21/2/2026

Ngày: Nhâm Tý

Tháng: Tân Mão

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/4/2026

Âm lịch: 23/2/2026

Ngày: Giáp Dần

Tháng: Tân Mão

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/4/2026

Âm lịch: 24/2/2026

Ngày: Ất Mão

Tháng: Tân Mão

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/4/2026

Âm lịch: 27/2/2026

Ngày: Mậu Ngọ

Tháng: Tân Mão

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/4/2026

Âm lịch: 28/2/2026

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Tân Mão

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/4/2026

Âm lịch: 1/3/2026

Ngày: Tân Dậu

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/4/2026

Âm lịch: 3/3/2026

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/4/2026

Âm lịch: 6/3/2026

Ngày: Bính Dần

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/4/2026

Âm lịch: 8/3/2026

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/4/2026

Âm lịch: 9/3/2026

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/4/2026

Âm lịch: 12/3/2026

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/4/2026

Âm lịch: 13/3/2026

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 4 năm 2026

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/4/2026 14/2/2026 Ất Tỵ Tân Mão chu tước hắc đạo Xem chi tiết
4/4/2026 17/2/2026 Mậu Thân Tân Mão bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
6/4/2026 19/2/2026 Canh Tuất Tân Mão thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
7/4/2026 20/2/2026 Tân Hợi Tân Mão nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
9/4/2026 22/2/2026 Quý Sửu Tân Mão câu trần hắc đạo Xem chi tiết
12/4/2026 25/2/2026 Bính Thìn Tân Mão thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
13/4/2026 26/2/2026 Đinh Tỵ Tân Mão chu tước hắc đạo Xem chi tiết
16/4/2026 29/2/2026 Canh Thân Tân Mão bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
18/4/2026 2/3/2026 Nhâm Tuất Nhâm Thìn bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
20/4/2026 4/3/2026 Giáp Tý Nhâm Thìn thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
21/4/2026 5/3/2026 Ất Sửu Nhâm Thìn nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
23/4/2026 7/3/2026 Đinh Mão Nhâm Thìn câu trần hắc đạo Xem chi tiết
26/4/2026 10/3/2026 Canh Ngọ Nhâm Thìn thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
27/4/2026 11/3/2026 Tân Mùi Nhâm Thìn chu tước hắc đạo Xem chi tiết
30/4/2026 14/3/2026 Giáp Tuất Nhâm Thìn bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/4/2026

Âm lịch: 14/2/2026

Ngày: Ất Tỵ

Tháng: Tân Mão

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/4/2026

Âm lịch: 17/2/2026

Ngày: Mậu Thân

Tháng: Tân Mão

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/4/2026

Âm lịch: 19/2/2026

Ngày: Canh Tuất

Tháng: Tân Mão

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/4/2026

Âm lịch: 20/2/2026

Ngày: Tân Hợi

Tháng: Tân Mão

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/4/2026

Âm lịch: 22/2/2026

Ngày: Quý Sửu

Tháng: Tân Mão

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/4/2026

Âm lịch: 25/2/2026

Ngày: Bính Thìn

Tháng: Tân Mão

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/4/2026

Âm lịch: 26/2/2026

Ngày: Đinh Tỵ

Tháng: Tân Mão

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/4/2026

Âm lịch: 29/2/2026

Ngày: Canh Thân

Tháng: Tân Mão

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/4/2026

Âm lịch: 2/3/2026

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/4/2026

Âm lịch: 4/3/2026

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/4/2026

Âm lịch: 5/3/2026

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/4/2026

Âm lịch: 7/3/2026

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/4/2026

Âm lịch: 10/3/2026

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/4/2026

Âm lịch: 11/3/2026

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/4/2026

Âm lịch: 14/3/2026

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Nhâm Thìn

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 4/2026

Các ngày tốt xấu trong tháng 4 năm 2026 theo tuổi 1995 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Hợi 1995 tháng 4 năm 2026 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 4 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 4/2026 tuổi 1995 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 4 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 4 cho tuổi 1995, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 4 năm 2026 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải