1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Hợi (1995) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 11/2026: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1995 tháng 11 năm 2026 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 11 ứng tuổi 1995 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 11-2026 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 11 năm 2026 phù hợp với người tuổi Ất Hợi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 11-2026 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Hợi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Hợi trong tháng 11/2026

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1995

1995 (năm Ất Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 11 năm 2026

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/11/2026 24/9/2026 Canh Thìn Mậu Tuất thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
3/11/2026 25/9/2026 Tân Tỵ Mậu Tuất minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
6/11/2026 28/9/2026 Giáp Thân Mậu Tuất kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
7/11/2026 29/9/2026 Ất Dậu Mậu Tuất kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
9/11/2026 1/10/2026 Đinh Hợi Kỷ Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
11/11/2026 3/10/2026 Kỷ Sửu Kỷ Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
14/11/2026 6/10/2026 Nhâm Thìn Kỷ Hợi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
16/11/2026 8/10/2026 Giáp Ngọ Kỷ Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
17/11/2026 9/10/2026 Ất Mùi Kỷ Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
20/11/2026 12/10/2026 Mậu Tuất Kỷ Hợi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
21/11/2026 13/10/2026 Kỷ Hợi Kỷ Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
23/11/2026 15/10/2026 Tân Sửu Kỷ Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
26/11/2026 18/10/2026 Giáp Thìn Kỷ Hợi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
28/11/2026 20/10/2026 Bính Ngọ Kỷ Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
29/11/2026 21/10/2026 Đinh Mùi Kỷ Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/11/2026

Âm lịch: 24/9/2026

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/11/2026

Âm lịch: 25/9/2026

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/11/2026

Âm lịch: 28/9/2026

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/11/2026

Âm lịch: 29/9/2026

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/11/2026

Âm lịch: 1/10/2026

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/11/2026

Âm lịch: 3/10/2026

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/11/2026

Âm lịch: 6/10/2026

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/11/2026

Âm lịch: 8/10/2026

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/11/2026

Âm lịch: 9/10/2026

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/11/2026

Âm lịch: 12/10/2026

Ngày: Mậu Tuất

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/11/2026

Âm lịch: 13/10/2026

Ngày: Kỷ Hợi

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/11/2026

Âm lịch: 15/10/2026

Ngày: Tân Sửu

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/11/2026

Âm lịch: 18/10/2026

Ngày: Giáp Thìn

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/11/2026

Âm lịch: 20/10/2026

Ngày: Bính Ngọ

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/11/2026

Âm lịch: 21/10/2026

Ngày: Đinh Mùi

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 11 năm 2026

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/11/2026 23/9/2026 Kỷ Mão Mậu Tuất câu trần hắc đạo Xem chi tiết
4/11/2026 26/9/2026 Nhâm Ngọ Mậu Tuất thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
5/11/2026 27/9/2026 Quý Mùi Mậu Tuất chu tước hắc đạo Xem chi tiết
8/11/2026 30/9/2026 Bính Tuất Mậu Tuất bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
10/11/2026 2/10/2026 Mậu Tý Kỷ Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
12/11/2026 4/10/2026 Canh Dần Kỷ Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
13/11/2026 5/10/2026 Tân Mão Kỷ Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
15/11/2026 7/10/2026 Quý Tỵ Kỷ Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
18/11/2026 10/10/2026 Bính Thân Kỷ Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
19/11/2026 11/10/2026 Đinh Dậu Kỷ Hợi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
22/11/2026 14/10/2026 Canh Tý Kỷ Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
24/11/2026 16/10/2026 Nhâm Dần Kỷ Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
25/11/2026 17/10/2026 Quý Mão Kỷ Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
27/11/2026 19/10/2026 Ất Tỵ Kỷ Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
30/11/2026 22/10/2026 Mậu Thân Kỷ Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/11/2026

Âm lịch: 23/9/2026

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/11/2026

Âm lịch: 26/9/2026

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/11/2026

Âm lịch: 27/9/2026

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/11/2026

Âm lịch: 30/9/2026

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Mậu Tuất

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/11/2026

Âm lịch: 2/10/2026

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/11/2026

Âm lịch: 4/10/2026

Ngày: Canh Dần

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/11/2026

Âm lịch: 5/10/2026

Ngày: Tân Mão

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/11/2026

Âm lịch: 7/10/2026

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/11/2026

Âm lịch: 10/10/2026

Ngày: Bính Thân

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/11/2026

Âm lịch: 11/10/2026

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/11/2026

Âm lịch: 14/10/2026

Ngày: Canh Tý

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/11/2026

Âm lịch: 16/10/2026

Ngày: Nhâm Dần

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/11/2026

Âm lịch: 17/10/2026

Ngày: Quý Mão

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/11/2026

Âm lịch: 19/10/2026

Ngày: Ất Tỵ

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/11/2026

Âm lịch: 22/10/2026

Ngày: Mậu Thân

Tháng: Kỷ Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 11/2026

Các ngày tốt xấu trong tháng 11 năm 2026 theo tuổi 1995 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Hợi 1995 tháng 11 năm 2026 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 11 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 11/2026 tuổi 1995 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 11 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 11 cho tuổi 1995, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 11 năm 2026 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải