1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Hợi (1995) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 11/2025: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1995 tháng 11 năm 2025 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 11 ứng tuổi 1995 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 11-2025 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 11 năm 2025 phù hợp với người tuổi Ất Hợi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 11-2025 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Hợi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Hợi trong tháng 11/2025

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1995

1995 (năm Ất Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 11 năm 2025

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/11/2025 13/9/2025 Ất Hợi Bính Tuất ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
5/11/2025 16/9/2025 Mậu Dần Bính Tuất tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
7/11/2025 18/9/2025 Canh Thìn Bính Tuất thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
8/11/2025 19/9/2025 Tân Tỵ Bính Tuất minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
11/11/2025 22/9/2025 Giáp Thân Bính Tuất kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
12/11/2025 23/9/2025 Ất Dậu Bính Tuất kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
14/11/2025 25/9/2025 Đinh Hợi Bính Tuất ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
17/11/2025 28/9/2025 Canh Dần Bính Tuất tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
19/11/2025 30/9/2025 Nhâm Thìn Bính Tuất thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
21/11/2025 2/10/2025 Giáp Ngọ Đinh Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
22/11/2025 3/10/2025 Ất Mùi Đinh Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
25/11/2025 6/10/2025 Mậu Tuất Đinh Hợi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
26/11/2025 7/10/2025 Kỷ Hợi Đinh Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
28/11/2025 9/10/2025 Tân Sửu Đinh Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/11/2025

Âm lịch: 13/9/2025

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Bính Tuất

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/11/2025

Âm lịch: 16/9/2025

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Bính Tuất

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/11/2025

Âm lịch: 18/9/2025

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/11/2025

Âm lịch: 19/9/2025

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Bính Tuất

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/11/2025

Âm lịch: 22/9/2025

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Bính Tuất

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/11/2025

Âm lịch: 23/9/2025

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Bính Tuất

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/11/2025

Âm lịch: 25/9/2025

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Bính Tuất

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/11/2025

Âm lịch: 28/9/2025

Ngày: Canh Dần

Tháng: Bính Tuất

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/11/2025

Âm lịch: 30/9/2025

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/11/2025

Âm lịch: 2/10/2025

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/11/2025

Âm lịch: 3/10/2025

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/11/2025

Âm lịch: 6/10/2025

Ngày: Mậu Tuất

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/11/2025

Âm lịch: 7/10/2025

Ngày: Kỷ Hợi

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/11/2025

Âm lịch: 9/10/2025

Ngày: Tân Sửu

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 11 năm 2025

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/11/2025 12/9/2025 Giáp Tuất Bính Tuất bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
3/11/2025 14/9/2025 Bính Tý Bính Tuất thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
4/11/2025 15/9/2025 Đinh Sửu Bính Tuất nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
6/11/2025 17/9/2025 Kỷ Mão Bính Tuất câu trần hắc đạo Xem chi tiết
9/11/2025 20/9/2025 Nhâm Ngọ Bính Tuất thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
10/11/2025 21/9/2025 Quý Mùi Bính Tuất chu tước hắc đạo Xem chi tiết
13/11/2025 24/9/2025 Bính Tuất Bính Tuất bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
15/11/2025 26/9/2025 Mậu Tý Bính Tuất thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
16/11/2025 27/9/2025 Kỷ Sửu Bính Tuất nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
18/11/2025 29/9/2025 Tân Mão Bính Tuất câu trần hắc đạo Xem chi tiết
20/11/2025 1/10/2025 Quý Tỵ Đinh Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
23/11/2025 4/10/2025 Bính Thân Đinh Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
24/11/2025 5/10/2025 Đinh Dậu Đinh Hợi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
27/11/2025 8/10/2025 Canh Tý Đinh Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
29/11/2025 10/10/2025 Nhâm Dần Đinh Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
30/11/2025 11/10/2025 Quý Mão Đinh Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/11/2025

Âm lịch: 12/9/2025

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Bính Tuất

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/11/2025

Âm lịch: 14/9/2025

Ngày: Bính Tý

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/11/2025

Âm lịch: 15/9/2025

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Bính Tuất

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/11/2025

Âm lịch: 17/9/2025

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Bính Tuất

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/11/2025

Âm lịch: 20/9/2025

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/11/2025

Âm lịch: 21/9/2025

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Bính Tuất

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/11/2025

Âm lịch: 24/9/2025

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Bính Tuất

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/11/2025

Âm lịch: 26/9/2025

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Bính Tuất

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/11/2025

Âm lịch: 27/9/2025

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Bính Tuất

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/11/2025

Âm lịch: 29/9/2025

Ngày: Tân Mão

Tháng: Bính Tuất

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/11/2025

Âm lịch: 1/10/2025

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/11/2025

Âm lịch: 4/10/2025

Ngày: Bính Thân

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/11/2025

Âm lịch: 5/10/2025

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/11/2025

Âm lịch: 8/10/2025

Ngày: Canh Tý

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/11/2025

Âm lịch: 10/10/2025

Ngày: Nhâm Dần

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/11/2025

Âm lịch: 11/10/2025

Ngày: Quý Mão

Tháng: Đinh Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Hợi trong tháng 11/2025

Các ngày tốt xấu trong tháng 11 năm 2025 theo tuổi 1995 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Hợi 1995 tháng 11 năm 2025 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 11 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 11/2025 tuổi 1995 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 11 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 11 cho tuổi 1995, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 11 năm 2025 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải