1. Xem ngày tốt cho tuổi Giáp Tuất (1994) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Giáp Tuất trong tháng 9/2024: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1994 tháng 9 năm 2024 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 9 ứng tuổi 1994 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 9-2024 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 9 năm 2024 phù hợp với người tuổi Giáp Tuất thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 9-2024 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Giáp Tuất không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 9/2024

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1994

1994 (năm Giáp Tuất)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 9 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/9/2024 29/7/2024 Mậu Thìn Nhâm Thân kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
2/9/2024 30/7/2024 Kỷ Tỵ Nhâm Thân kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
3/9/2024 1/8/2024 Canh Ngọ Quý Dậu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
4/9/2024 2/8/2024 Tân Mùi Quý Dậu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
6/9/2024 4/8/2024 Quý Dậu Quý Dậu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
9/9/2024 7/8/2024 Bính Tý Quý Dậu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
11/9/2024 9/8/2024 Mậu Dần Quý Dậu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
12/9/2024 10/8/2024 Kỷ Mão Quý Dậu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
15/9/2024 13/8/2024 Nhâm Ngọ Quý Dậu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
16/9/2024 14/8/2024 Quý Mùi Quý Dậu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
18/9/2024 16/8/2024 Ất Dậu Quý Dậu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
21/9/2024 19/8/2024 Mậu Tý Quý Dậu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
23/9/2024 21/8/2024 Canh Dần Quý Dậu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
24/9/2024 22/8/2024 Tân Mão Quý Dậu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
27/9/2024 25/8/2024 Giáp Ngọ Quý Dậu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
28/9/2024 26/8/2024 Ất Mùi Quý Dậu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
30/9/2024 28/8/2024 Đinh Dậu Quý Dậu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/9/2024

Âm lịch: 29/7/2024

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Nhâm Thân

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 2/9/2024

Âm lịch: 30/7/2024

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Nhâm Thân

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/9/2024

Âm lịch: 1/8/2024

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Quý Dậu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/9/2024

Âm lịch: 2/8/2024

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Quý Dậu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/9/2024

Âm lịch: 4/8/2024

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Quý Dậu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/9/2024

Âm lịch: 7/8/2024

Ngày: Bính Tý

Tháng: Quý Dậu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/9/2024

Âm lịch: 9/8/2024

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Quý Dậu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/9/2024

Âm lịch: 10/8/2024

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Quý Dậu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/9/2024

Âm lịch: 13/8/2024

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Quý Dậu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/9/2024

Âm lịch: 14/8/2024

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Quý Dậu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/9/2024

Âm lịch: 16/8/2024

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Quý Dậu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/9/2024

Âm lịch: 19/8/2024

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Quý Dậu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/9/2024

Âm lịch: 21/8/2024

Ngày: Canh Dần

Tháng: Quý Dậu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/9/2024

Âm lịch: 22/8/2024

Ngày: Tân Mão

Tháng: Quý Dậu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/9/2024

Âm lịch: 25/8/2024

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Quý Dậu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/9/2024

Âm lịch: 26/8/2024

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Quý Dậu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/9/2024

Âm lịch: 28/8/2024

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Quý Dậu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 9 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
5/9/2024 3/8/2024 Nhâm Thân Quý Dậu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
7/9/2024 5/8/2024 Giáp Tuất Quý Dậu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
8/9/2024 6/8/2024 Ất Hợi Quý Dậu nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
10/9/2024 8/8/2024 Đinh Sửu Quý Dậu câu trần hắc đạo Xem chi tiết
13/9/2024 11/8/2024 Canh Thìn Quý Dậu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
14/9/2024 12/8/2024 Tân Tỵ Quý Dậu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
17/9/2024 15/8/2024 Giáp Thân Quý Dậu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
19/9/2024 17/8/2024 Bính Tuất Quý Dậu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
20/9/2024 18/8/2024 Đinh Hợi Quý Dậu nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
22/9/2024 20/8/2024 Kỷ Sửu Quý Dậu câu trần hắc đạo Xem chi tiết
25/9/2024 23/8/2024 Nhâm Thìn Quý Dậu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
26/9/2024 24/8/2024 Quý Tỵ Quý Dậu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
29/9/2024 27/8/2024 Bính Thân Quý Dậu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 5/9/2024

Âm lịch: 3/8/2024

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Quý Dậu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/9/2024

Âm lịch: 5/8/2024

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Quý Dậu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/9/2024

Âm lịch: 6/8/2024

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Quý Dậu

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/9/2024

Âm lịch: 8/8/2024

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Quý Dậu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/9/2024

Âm lịch: 11/8/2024

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Quý Dậu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/9/2024

Âm lịch: 12/8/2024

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Quý Dậu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/9/2024

Âm lịch: 15/8/2024

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Quý Dậu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/9/2024

Âm lịch: 17/8/2024

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Quý Dậu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/9/2024

Âm lịch: 18/8/2024

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Quý Dậu

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/9/2024

Âm lịch: 20/8/2024

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Quý Dậu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/9/2024

Âm lịch: 23/8/2024

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Quý Dậu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/9/2024

Âm lịch: 24/8/2024

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Quý Dậu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/9/2024

Âm lịch: 27/8/2024

Ngày: Bính Thân

Tháng: Quý Dậu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Giáp Tuất trong tháng 9/2024

Các ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2024 theo tuổi 1994 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Giáp Tuất 1994 tháng 9 năm 2024 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 9 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 9/2024 tuổi 1994 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 9 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 9 cho tuổi 1994, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Giáp Tuất 1994 trong tháng 9 năm 2024 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải