1. Xem ngày tốt cho tuổi Giáp Tuất (1994) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Giáp Tuất trong tháng 11/2024: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1994 tháng 11 năm 2024 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 11 ứng tuổi 1994 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 11-2024 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 11 năm 2024 phù hợp với người tuổi Giáp Tuất thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 11-2024 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Giáp Tuất không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 11/2024

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1994

1994 (năm Giáp Tuất)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 11 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/11/2024 2/10/2024 Canh Ngọ Ất Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
3/11/2024 3/10/2024 Tân Mùi Ất Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
6/11/2024 6/10/2024 Giáp Tuất Ất Hợi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
7/11/2024 7/10/2024 Ất Hợi Ất Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
9/11/2024 9/10/2024 Đinh Sửu Ất Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
12/11/2024 12/10/2024 Canh Thìn Ất Hợi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
14/11/2024 14/10/2024 Nhâm Ngọ Ất Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
15/11/2024 15/10/2024 Quý Mùi Ất Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
18/11/2024 18/10/2024 Bính Tuất Ất Hợi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
19/11/2024 19/10/2024 Đinh Hợi Ất Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
21/11/2024 21/10/2024 Kỷ Sửu Ất Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
24/11/2024 24/10/2024 Nhâm Thìn Ất Hợi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
26/11/2024 26/10/2024 Giáp Ngọ Ất Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
27/11/2024 27/10/2024 Ất Mùi Ất Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
30/11/2024 30/10/2024 Mậu Tuất Ất Hợi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/11/2024

Âm lịch: 2/10/2024

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/11/2024

Âm lịch: 3/10/2024

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Ất Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/11/2024

Âm lịch: 6/10/2024

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Ất Hợi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/11/2024

Âm lịch: 7/10/2024

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Ất Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/11/2024

Âm lịch: 9/10/2024

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Ất Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/11/2024

Âm lịch: 12/10/2024

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Ất Hợi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/11/2024

Âm lịch: 14/10/2024

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/11/2024

Âm lịch: 15/10/2024

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Ất Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/11/2024

Âm lịch: 18/10/2024

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Ất Hợi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/11/2024

Âm lịch: 19/10/2024

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Ất Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/11/2024

Âm lịch: 21/10/2024

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Ất Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/11/2024

Âm lịch: 24/10/2024

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Ất Hợi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/11/2024

Âm lịch: 26/10/2024

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/11/2024

Âm lịch: 27/10/2024

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Ất Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/11/2024

Âm lịch: 30/10/2024

Ngày: Mậu Tuất

Tháng: Ất Hợi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 11 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/11/2024 1/10/2024 Kỷ Tỵ Ất Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
4/11/2024 4/10/2024 Nhâm Thân Ất Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
5/11/2024 5/10/2024 Quý Dậu Ất Hợi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
8/11/2024 8/10/2024 Bính Tý Ất Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
10/11/2024 10/10/2024 Mậu Dần Ất Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
11/11/2024 11/10/2024 Kỷ Mão Ất Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
13/11/2024 13/10/2024 Tân Tỵ Ất Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
16/11/2024 16/10/2024 Giáp Thân Ất Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
17/11/2024 17/10/2024 Ất Dậu Ất Hợi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
20/11/2024 20/10/2024 Mậu Tý Ất Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
22/11/2024 22/10/2024 Canh Dần Ất Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
23/11/2024 23/10/2024 Tân Mão Ất Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
25/11/2024 25/10/2024 Quý Tỵ Ất Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
28/11/2024 28/10/2024 Bính Thân Ất Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
29/11/2024 29/10/2024 Đinh Dậu Ất Hợi chu tước hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/11/2024

Âm lịch: 1/10/2024

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Ất Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/11/2024

Âm lịch: 4/10/2024

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/11/2024

Âm lịch: 5/10/2024

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Ất Hợi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/11/2024

Âm lịch: 8/10/2024

Ngày: Bính Tý

Tháng: Ất Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/11/2024

Âm lịch: 10/10/2024

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/11/2024

Âm lịch: 11/10/2024

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Ất Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/11/2024

Âm lịch: 13/10/2024

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Ất Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/11/2024

Âm lịch: 16/10/2024

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/11/2024

Âm lịch: 17/10/2024

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Ất Hợi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/11/2024

Âm lịch: 20/10/2024

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Ất Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/11/2024

Âm lịch: 22/10/2024

Ngày: Canh Dần

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/11/2024

Âm lịch: 23/10/2024

Ngày: Tân Mão

Tháng: Ất Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/11/2024

Âm lịch: 25/10/2024

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Ất Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/11/2024

Âm lịch: 28/10/2024

Ngày: Bính Thân

Tháng: Ất Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/11/2024

Âm lịch: 29/10/2024

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Ất Hợi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Giáp Tuất trong tháng 11/2024

Các ngày tốt xấu trong tháng 11 năm 2024 theo tuổi 1994 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Giáp Tuất 1994 tháng 11 năm 2024 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 11 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 11/2024 tuổi 1994 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 11 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 11 cho tuổi 1994, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Giáp Tuất 1994 trong tháng 11 năm 2024 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải