1. Xem ngày tốt cho tuổi Quý Hợi (1983) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Quý Hợi trong tháng 6/2024: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1983 tháng 6 năm 2024 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 6 ứng tuổi 1983 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 6-2024 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 6 năm 2024 phù hợp với người tuổi Quý Hợi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 6-2024 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Quý Hợi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Quý Hợi trong tháng 6/2024

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1983

1983 (năm Quý Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Thủy

Đại hải Thủy ( Nước giữa biển)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 6 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
3/6/2024 27/4/2024 Mậu Tuất Kỷ Tỵ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
4/6/2024 28/4/2024 Kỷ Hợi Kỷ Tỵ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
6/6/2024 1/5/2024 Tân Sửu Canh Ngọ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
8/6/2024 3/5/2024 Quý Mão Canh Ngọ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
11/6/2024 6/5/2024 Bính Ngọ Canh Ngọ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
13/6/2024 8/5/2024 Mậu Thân Canh Ngọ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
14/6/2024 9/5/2024 Kỷ Dậu Canh Ngọ minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
17/6/2024 12/5/2024 Nhâm Tý Canh Ngọ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
18/6/2024 13/5/2024 Quý Sửu Canh Ngọ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
20/6/2024 15/5/2024 Ất Mão Canh Ngọ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
23/6/2024 18/5/2024 Mậu Ngọ Canh Ngọ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
25/6/2024 20/5/2024 Canh Thân Canh Ngọ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
26/6/2024 21/5/2024 Tân Dậu Canh Ngọ minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
29/6/2024 24/5/2024 Giáp Tý Canh Ngọ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
30/6/2024 25/5/2024 Ất Sửu Canh Ngọ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 3/6/2024

Âm lịch: 27/4/2024

Ngày: Mậu Tuất

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/6/2024

Âm lịch: 28/4/2024

Ngày: Kỷ Hợi

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/6/2024

Âm lịch: 1/5/2024

Ngày: Tân Sửu

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/6/2024

Âm lịch: 3/5/2024

Ngày: Quý Mão

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/6/2024

Âm lịch: 6/5/2024

Ngày: Bính Ngọ

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/6/2024

Âm lịch: 8/5/2024

Ngày: Mậu Thân

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/6/2024

Âm lịch: 9/5/2024

Ngày: Kỷ Dậu

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/6/2024

Âm lịch: 12/5/2024

Ngày: Nhâm Tý

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/6/2024

Âm lịch: 13/5/2024

Ngày: Quý Sửu

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/6/2024

Âm lịch: 15/5/2024

Ngày: Ất Mão

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/6/2024

Âm lịch: 18/5/2024

Ngày: Mậu Ngọ

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/6/2024

Âm lịch: 20/5/2024

Ngày: Canh Thân

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/6/2024

Âm lịch: 21/5/2024

Ngày: Tân Dậu

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/6/2024

Âm lịch: 24/5/2024

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/6/2024

Âm lịch: 25/5/2024

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 6 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/6/2024 25/4/2024 Bính Thân Kỷ Tỵ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
2/6/2024 26/4/2024 Đinh Dậu Kỷ Tỵ chu tước hắc đạo Xem chi tiết
5/6/2024 29/4/2024 Canh Tý Kỷ Tỵ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
7/6/2024 2/5/2024 Nhâm Dần Canh Ngọ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
9/6/2024 4/5/2024 Giáp Thìn Canh Ngọ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
10/6/2024 5/5/2024 Ất Tỵ Canh Ngọ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
12/6/2024 7/5/2024 Đinh Mùi Canh Ngọ câu trần hắc đạo Xem chi tiết
15/6/2024 10/5/2024 Canh Tuất Canh Ngọ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
16/6/2024 11/5/2024 Tân Hợi Canh Ngọ chu tước hắc đạo Xem chi tiết
19/6/2024 14/5/2024 Giáp Dần Canh Ngọ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
21/6/2024 16/5/2024 Bính Thìn Canh Ngọ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
22/6/2024 17/5/2024 Đinh Tỵ Canh Ngọ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
24/6/2024 19/5/2024 Kỷ Mùi Canh Ngọ câu trần hắc đạo Xem chi tiết
27/6/2024 22/5/2024 Nhâm Tuất Canh Ngọ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
28/6/2024 23/5/2024 Quý Hợi Canh Ngọ chu tước hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/6/2024

Âm lịch: 25/4/2024

Ngày: Bính Thân

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 2/6/2024

Âm lịch: 26/4/2024

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/6/2024

Âm lịch: 29/4/2024

Ngày: Canh Tý

Tháng: Kỷ Tỵ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/6/2024

Âm lịch: 2/5/2024

Ngày: Nhâm Dần

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/6/2024

Âm lịch: 4/5/2024

Ngày: Giáp Thìn

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/6/2024

Âm lịch: 5/5/2024

Ngày: Ất Tỵ

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/6/2024

Âm lịch: 7/5/2024

Ngày: Đinh Mùi

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/6/2024

Âm lịch: 10/5/2024

Ngày: Canh Tuất

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/6/2024

Âm lịch: 11/5/2024

Ngày: Tân Hợi

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/6/2024

Âm lịch: 14/5/2024

Ngày: Giáp Dần

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/6/2024

Âm lịch: 16/5/2024

Ngày: Bính Thìn

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/6/2024

Âm lịch: 17/5/2024

Ngày: Đinh Tỵ

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/6/2024

Âm lịch: 19/5/2024

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/6/2024

Âm lịch: 22/5/2024

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/6/2024

Âm lịch: 23/5/2024

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Canh Ngọ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Quý Hợi trong tháng 6/2024

Các ngày tốt xấu trong tháng 6 năm 2024 theo tuổi 1983 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Quý Hợi 1983 tháng 6 năm 2024 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 6 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 6/2024 tuổi 1983 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 6 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 6 cho tuổi 1983, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 6 năm 2024 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải