1. Xem ngày tốt cho tuổi Mậu Ngọ (1978) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6/2023: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1978 tháng 6 năm 2023 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 6 ứng tuổi 1978 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 6-2023 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 6 năm 2023 phù hợp với người tuổi Mậu Ngọ thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 6-2023 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Mậu Ngọ không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6/2023

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1978

1978 (năm Mậu Ngọ)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Thiên thượng Hỏa ( Lửa trên trời )

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 6 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
3/6/2023 16/4/2023 Nhâm Thìn Đinh Tỵ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
5/6/2023 18/4/2023 Giáp Ngọ Đinh Tỵ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
6/6/2023 19/4/2023 Ất Mùi Đinh Tỵ minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
9/6/2023 22/4/2023 Mậu Tuất Đinh Tỵ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
10/6/2023 23/4/2023 Kỷ Hợi Đinh Tỵ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
12/6/2023 25/4/2023 Tân Sửu Đinh Tỵ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
15/6/2023 28/4/2023 Giáp Thìn Đinh Tỵ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
17/6/2023 30/4/2023 Bính Ngọ Đinh Tỵ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
19/6/2023 2/5/2023 Mậu Thân Mậu Ngọ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
20/6/2023 3/5/2023 Kỷ Dậu Mậu Ngọ minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
23/6/2023 6/5/2023 Nhâm Tý Mậu Ngọ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
24/6/2023 7/5/2023 Quý Sửu Mậu Ngọ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
26/6/2023 9/5/2023 Ất Mão Mậu Ngọ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
29/6/2023 12/5/2023 Mậu Ngọ Mậu Ngọ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 3/6/2023

Âm lịch: 16/4/2023

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/6/2023

Âm lịch: 18/4/2023

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/6/2023

Âm lịch: 19/4/2023

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/6/2023

Âm lịch: 22/4/2023

Ngày: Mậu Tuất

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/6/2023

Âm lịch: 23/4/2023

Ngày: Kỷ Hợi

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/6/2023

Âm lịch: 25/4/2023

Ngày: Tân Sửu

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/6/2023

Âm lịch: 28/4/2023

Ngày: Giáp Thìn

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/6/2023

Âm lịch: 30/4/2023

Ngày: Bính Ngọ

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/6/2023

Âm lịch: 2/5/2023

Ngày: Mậu Thân

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/6/2023

Âm lịch: 3/5/2023

Ngày: Kỷ Dậu

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/6/2023

Âm lịch: 6/5/2023

Ngày: Nhâm Tý

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/6/2023

Âm lịch: 7/5/2023

Ngày: Quý Sửu

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/6/2023

Âm lịch: 9/5/2023

Ngày: Ất Mão

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/6/2023

Âm lịch: 12/5/2023

Ngày: Mậu Ngọ

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 6 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/6/2023 14/4/2023 Canh Dần Đinh Tỵ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
2/6/2023 15/4/2023 Tân Mão Đinh Tỵ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
4/6/2023 17/4/2023 Quý Tỵ Đinh Tỵ câu trần hắc đạo Xem chi tiết
7/6/2023 20/4/2023 Bính Thân Đinh Tỵ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
8/6/2023 21/4/2023 Đinh Dậu Đinh Tỵ chu tước hắc đạo Xem chi tiết
11/6/2023 24/4/2023 Canh Tý Đinh Tỵ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
13/6/2023 26/4/2023 Nhâm Dần Đinh Tỵ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
14/6/2023 27/4/2023 Quý Mão Đinh Tỵ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
16/6/2023 29/4/2023 Ất Tỵ Đinh Tỵ câu trần hắc đạo Xem chi tiết
18/6/2023 1/5/2023 Đinh Mùi Mậu Ngọ câu trần hắc đạo Xem chi tiết
21/6/2023 4/5/2023 Canh Tuất Mậu Ngọ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
22/6/2023 5/5/2023 Tân Hợi Mậu Ngọ chu tước hắc đạo Xem chi tiết
25/6/2023 8/5/2023 Giáp Dần Mậu Ngọ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
27/6/2023 10/5/2023 Bính Thìn Mậu Ngọ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
28/6/2023 11/5/2023 Đinh Tỵ Mậu Ngọ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
30/6/2023 13/5/2023 Kỷ Mùi Mậu Ngọ câu trần hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/6/2023

Âm lịch: 14/4/2023

Ngày: Canh Dần

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 2/6/2023

Âm lịch: 15/4/2023

Ngày: Tân Mão

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/6/2023

Âm lịch: 17/4/2023

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/6/2023

Âm lịch: 20/4/2023

Ngày: Bính Thân

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/6/2023

Âm lịch: 21/4/2023

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/6/2023

Âm lịch: 24/4/2023

Ngày: Canh Tý

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/6/2023

Âm lịch: 26/4/2023

Ngày: Nhâm Dần

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/6/2023

Âm lịch: 27/4/2023

Ngày: Quý Mão

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/6/2023

Âm lịch: 29/4/2023

Ngày: Ất Tỵ

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/6/2023

Âm lịch: 1/5/2023

Ngày: Đinh Mùi

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/6/2023

Âm lịch: 4/5/2023

Ngày: Canh Tuất

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/6/2023

Âm lịch: 5/5/2023

Ngày: Tân Hợi

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/6/2023

Âm lịch: 8/5/2023

Ngày: Giáp Dần

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/6/2023

Âm lịch: 10/5/2023

Ngày: Bính Thìn

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/6/2023

Âm lịch: 11/5/2023

Ngày: Đinh Tỵ

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/6/2023

Âm lịch: 13/5/2023

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Mậu Ngọ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6/2023

Các ngày tốt xấu trong tháng 6 năm 2023 theo tuổi 1978 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 6 năm 2023 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 6 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 6/2023 tuổi 1978 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 6 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 6 cho tuổi 1978, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 6 năm 2023 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải