1. Xem ngày tốt cho tuổi Tân Mùi (1991) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Tân Mùi trong tháng 5/2023: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1991 tháng 5 năm 2023 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 5 ứng tuổi 1991 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 5-2023 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 5 năm 2023 phù hợp với người tuổi Tân Mùi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 5-2023 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Tân Mùi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Tân Mùi trong tháng 5/2023

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1991

1991 (năm Tân Mùi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Thổ

Lộ bàng Thổ ( Ðất ven đường)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 5 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/5/2023 13/3/2023 Canh Thân Bính Thìn kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
3/5/2023 14/3/2023 Tân Dậu Bính Thìn kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
5/5/2023 16/3/2023 Quý Hợi Bính Thìn ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
8/5/2023 19/3/2023 Bính Dần Bính Thìn tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
10/5/2023 21/3/2023 Mậu Thìn Bính Thìn thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
11/5/2023 22/3/2023 Kỷ Tỵ Bính Thìn minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
14/5/2023 25/3/2023 Nhâm Thân Bính Thìn kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
15/5/2023 26/3/2023 Quý Dậu Bính Thìn kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
17/5/2023 28/3/2023 Ất Hợi Bính Thìn ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
19/5/2023 1/4/2023 Đinh Sửu Đinh Tỵ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
22/5/2023 4/4/2023 Canh Thìn Đinh Tỵ tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
24/5/2023 6/4/2023 Nhâm Ngọ Đinh Tỵ thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
25/5/2023 7/4/2023 Quý Mùi Đinh Tỵ minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
28/5/2023 10/4/2023 Bính Tuất Đinh Tỵ kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
29/5/2023 11/4/2023 Đinh Hợi Đinh Tỵ kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
31/5/2023 13/4/2023 Kỷ Sửu Đinh Tỵ ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/5/2023

Âm lịch: 13/3/2023

Ngày: Canh Thân

Tháng: Bính Thìn

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/5/2023

Âm lịch: 14/3/2023

Ngày: Tân Dậu

Tháng: Bính Thìn

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/5/2023

Âm lịch: 16/3/2023

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Bính Thìn

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/5/2023

Âm lịch: 19/3/2023

Ngày: Bính Dần

Tháng: Bính Thìn

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/5/2023

Âm lịch: 21/3/2023

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Bính Thìn

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/5/2023

Âm lịch: 22/3/2023

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Bính Thìn

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/5/2023

Âm lịch: 25/3/2023

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Bính Thìn

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/5/2023

Âm lịch: 26/3/2023

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Bính Thìn

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/5/2023

Âm lịch: 28/3/2023

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Bính Thìn

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/5/2023

Âm lịch: 1/4/2023

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/5/2023

Âm lịch: 4/4/2023

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/5/2023

Âm lịch: 6/4/2023

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/5/2023

Âm lịch: 7/4/2023

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/5/2023

Âm lịch: 10/4/2023

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/5/2023

Âm lịch: 11/4/2023

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/5/2023

Âm lịch: 13/4/2023

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 5 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/5/2023 12/3/2023 Kỷ Mùi Bính Thìn chu tước hắc đạo Xem chi tiết
4/5/2023 15/3/2023 Nhâm Tuất Bính Thìn bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
6/5/2023 17/3/2023 Giáp Tý Bính Thìn thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
7/5/2023 18/3/2023 Ất Sửu Bính Thìn nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
9/5/2023 20/3/2023 Đinh Mão Bính Thìn câu trần hắc đạo Xem chi tiết
12/5/2023 23/3/2023 Canh Ngọ Bính Thìn thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
13/5/2023 24/3/2023 Tân Mùi Bính Thìn chu tước hắc đạo Xem chi tiết
16/5/2023 27/3/2023 Giáp Tuất Bính Thìn bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
18/5/2023 29/3/2023 Bính Tý Bính Thìn thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
20/5/2023 2/4/2023 Mậu Dần Đinh Tỵ thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
21/5/2023 3/4/2023 Kỷ Mão Đinh Tỵ nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
23/5/2023 5/4/2023 Tân Tỵ Đinh Tỵ câu trần hắc đạo Xem chi tiết
26/5/2023 8/4/2023 Giáp Thân Đinh Tỵ thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
27/5/2023 9/4/2023 Ất Dậu Đinh Tỵ chu tước hắc đạo Xem chi tiết
30/5/2023 12/4/2023 Mậu Tý Đinh Tỵ bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/5/2023

Âm lịch: 12/3/2023

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Bính Thìn

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/5/2023

Âm lịch: 15/3/2023

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Bính Thìn

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/5/2023

Âm lịch: 17/3/2023

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Bính Thìn

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/5/2023

Âm lịch: 18/3/2023

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Bính Thìn

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/5/2023

Âm lịch: 20/3/2023

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Bính Thìn

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/5/2023

Âm lịch: 23/3/2023

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Bính Thìn

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/5/2023

Âm lịch: 24/3/2023

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Bính Thìn

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/5/2023

Âm lịch: 27/3/2023

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Bính Thìn

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/5/2023

Âm lịch: 29/3/2023

Ngày: Bính Tý

Tháng: Bính Thìn

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/5/2023

Âm lịch: 2/4/2023

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/5/2023

Âm lịch: 3/4/2023

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/5/2023

Âm lịch: 5/4/2023

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/5/2023

Âm lịch: 8/4/2023

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/5/2023

Âm lịch: 9/4/2023

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/5/2023

Âm lịch: 12/4/2023

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Đinh Tỵ

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Tân Mùi trong tháng 5/2023

Các ngày tốt xấu trong tháng 5 năm 2023 theo tuổi 1991 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Tân Mùi 1991 tháng 5 năm 2023 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 5 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 5/2023 tuổi 1991 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 5 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 5 cho tuổi 1991, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Tân Mùi 1991 trong tháng 5 năm 2023 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải