1. Xem ngày tốt cho tuổi Tân Tỵ (2001) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Tân Tỵ trong tháng 11/2023: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 2001 tháng 11 năm 2023 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 11 ứng tuổi 2001 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 11-2023 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 11 năm 2023 phù hợp với người tuổi Tân Tỵ thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 11-2023 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Tân Tỵ không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Tân Tỵ trong tháng 11/2023

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

2001

2001 (năm Tân Tỵ)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Kim

Bạch lạp Kim ( Kim bạch lạp)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 11 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/11/2023 18/9/2023 Quý Hợi Nhâm Tuất ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
4/11/2023 21/9/2023 Bính Dần Nhâm Tuất tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
6/11/2023 23/9/2023 Mậu Thìn Nhâm Tuất thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
7/11/2023 24/9/2023 Kỷ Tỵ Nhâm Tuất minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
10/11/2023 27/9/2023 Nhâm Thân Nhâm Tuất kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
11/11/2023 28/9/2023 Quý Dậu Nhâm Tuất kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
13/11/2023 1/10/2023 Ất Hợi Quý Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
15/11/2023 3/10/2023 Đinh Sửu Quý Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
18/11/2023 6/10/2023 Canh Thìn Quý Hợi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
20/11/2023 8/10/2023 Nhâm Ngọ Quý Hợi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
21/11/2023 9/10/2023 Quý Mùi Quý Hợi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
24/11/2023 12/10/2023 Bính Tuất Quý Hợi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
25/11/2023 13/10/2023 Đinh Hợi Quý Hợi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
27/11/2023 15/10/2023 Kỷ Sửu Quý Hợi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
30/11/2023 18/10/2023 Nhâm Thìn Quý Hợi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/11/2023

Âm lịch: 18/9/2023

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/11/2023

Âm lịch: 21/9/2023

Ngày: Bính Dần

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/11/2023

Âm lịch: 23/9/2023

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/11/2023

Âm lịch: 24/9/2023

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/11/2023

Âm lịch: 27/9/2023

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/11/2023

Âm lịch: 28/9/2023

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/11/2023

Âm lịch: 1/10/2023

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Quý Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/11/2023

Âm lịch: 3/10/2023

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Quý Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/11/2023

Âm lịch: 6/10/2023

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Quý Hợi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/11/2023

Âm lịch: 8/10/2023

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Quý Hợi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/11/2023

Âm lịch: 9/10/2023

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Quý Hợi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/11/2023

Âm lịch: 12/10/2023

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Quý Hợi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/11/2023

Âm lịch: 13/10/2023

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Quý Hợi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/11/2023

Âm lịch: 15/10/2023

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Quý Hợi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/11/2023

Âm lịch: 18/10/2023

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Quý Hợi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 11 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/11/2023 19/9/2023 Giáp Tý Nhâm Tuất thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
3/11/2023 20/9/2023 Ất Sửu Nhâm Tuất nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
5/11/2023 22/9/2023 Đinh Mão Nhâm Tuất câu trần hắc đạo Xem chi tiết
8/11/2023 25/9/2023 Canh Ngọ Nhâm Tuất thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
9/11/2023 26/9/2023 Tân Mùi Nhâm Tuất chu tước hắc đạo Xem chi tiết
12/11/2023 29/9/2023 Giáp Tuất Nhâm Tuất bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
14/11/2023 2/10/2023 Bính Tý Quý Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
16/11/2023 4/10/2023 Mậu Dần Quý Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
17/11/2023 5/10/2023 Kỷ Mão Quý Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
19/11/2023 7/10/2023 Tân Tỵ Quý Hợi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
22/11/2023 10/10/2023 Giáp Thân Quý Hợi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
23/11/2023 11/10/2023 Ất Dậu Quý Hợi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
26/11/2023 14/10/2023 Mậu Tý Quý Hợi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
28/11/2023 16/10/2023 Canh Dần Quý Hợi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
29/11/2023 17/10/2023 Tân Mão Quý Hợi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/11/2023

Âm lịch: 19/9/2023

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/11/2023

Âm lịch: 20/9/2023

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/11/2023

Âm lịch: 22/9/2023

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/11/2023

Âm lịch: 25/9/2023

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/11/2023

Âm lịch: 26/9/2023

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/11/2023

Âm lịch: 29/9/2023

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Nhâm Tuất

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/11/2023

Âm lịch: 2/10/2023

Ngày: Bính Tý

Tháng: Quý Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/11/2023

Âm lịch: 4/10/2023

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Quý Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/11/2023

Âm lịch: 5/10/2023

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Quý Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/11/2023

Âm lịch: 7/10/2023

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Quý Hợi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/11/2023

Âm lịch: 10/10/2023

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Quý Hợi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/11/2023

Âm lịch: 11/10/2023

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Quý Hợi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/11/2023

Âm lịch: 14/10/2023

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Quý Hợi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/11/2023

Âm lịch: 16/10/2023

Ngày: Canh Dần

Tháng: Quý Hợi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/11/2023

Âm lịch: 17/10/2023

Ngày: Tân Mão

Tháng: Quý Hợi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Tân Tỵ trong tháng 11/2023

Các ngày tốt xấu trong tháng 11 năm 2023 theo tuổi 2001 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Tân Tỵ 2001 tháng 11 năm 2023 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 11 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 11/2023 tuổi 2001 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 11 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 11 cho tuổi 2001, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Tân Tỵ 2001 trong tháng 11 năm 2023 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải