1. Xem ngày tốt cho tuổi Đinh Sửu (1997) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Đinh Sửu trong tháng 1/2023: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1997 tháng 1 năm 2023 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 1 ứng tuổi 1997 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 1-2023 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 1 năm 2023 phù hợp với người tuổi Đinh Sửu thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 1-2023 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Đinh Sửu không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 1/2023

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1997

1997 (năm Đinh Sửu)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Thủy

Giản hạ Thủy ( Nước dưới lạch)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 1 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/1/2023 11/12/2022 Canh Thân Quý Sửu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
4/1/2023 13/12/2022 Nhâm Tuất Quý Sửu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
5/1/2023 14/12/2022 Quý Hợi Quý Sửu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
8/1/2023 17/12/2022 Bính Dần Quý Sửu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
9/1/2023 18/12/2022 Đinh Mão Quý Sửu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
11/1/2023 20/12/2022 Kỷ Tỵ Quý Sửu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
14/1/2023 23/12/2022 Nhâm Thân Quý Sửu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
16/1/2023 25/12/2022 Giáp Tuất Quý Sửu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
17/1/2023 26/12/2022 Ất Hợi Quý Sửu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
20/1/2023 29/12/2022 Mậu Dần Quý Sửu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
21/1/2023 30/12/2022 Kỷ Mão Quý Sửu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
22/1/2023 1/1/2023 Canh Thìn Giáp Dần kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
23/1/2023 2/1/2023 Tân Tỵ Giáp Dần kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
25/1/2023 4/1/2023 Quý Mùi Giáp Dần ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
28/1/2023 7/1/2023 Bính Tuất Giáp Dần tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
30/1/2023 9/1/2023 Mậu Tý Giáp Dần thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
31/1/2023 10/1/2023 Kỷ Sửu Giáp Dần minh đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/1/2023

Âm lịch: 11/12/2022

Ngày: Canh Thân

Tháng: Quý Sửu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/1/2023

Âm lịch: 13/12/2022

Ngày: Nhâm Tuất

Tháng: Quý Sửu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/1/2023

Âm lịch: 14/12/2022

Ngày: Quý Hợi

Tháng: Quý Sửu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/1/2023

Âm lịch: 17/12/2022

Ngày: Bính Dần

Tháng: Quý Sửu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/1/2023

Âm lịch: 18/12/2022

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Quý Sửu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/1/2023

Âm lịch: 20/12/2022

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Quý Sửu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/1/2023

Âm lịch: 23/12/2022

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Quý Sửu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/1/2023

Âm lịch: 25/12/2022

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Quý Sửu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/1/2023

Âm lịch: 26/12/2022

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Quý Sửu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/1/2023

Âm lịch: 29/12/2022

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Quý Sửu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/1/2023

Âm lịch: 30/12/2022

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Quý Sửu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/1/2023

Âm lịch: 1/1/2023

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Giáp Dần

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/1/2023

Âm lịch: 2/1/2023

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Giáp Dần

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/1/2023

Âm lịch: 4/1/2023

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Giáp Dần

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/1/2023

Âm lịch: 7/1/2023

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Giáp Dần

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/1/2023

Âm lịch: 9/1/2023

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Giáp Dần

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/1/2023

Âm lịch: 10/1/2023

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Giáp Dần

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 1 năm 2023

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/1/2023 10/12/2022 Kỷ Mùi Quý Sửu nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
3/1/2023 12/12/2022 Tân Dậu Quý Sửu câu trần hắc đạo Xem chi tiết
6/1/2023 15/12/2022 Giáp Tý Quý Sửu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
7/1/2023 16/12/2022 Ất Sửu Quý Sửu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
10/1/2023 19/12/2022 Mậu Thìn Quý Sửu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
12/1/2023 21/12/2022 Canh Ngọ Quý Sửu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
13/1/2023 22/12/2022 Tân Mùi Quý Sửu nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
15/1/2023 24/12/2022 Quý Dậu Quý Sửu câu trần hắc đạo Xem chi tiết
18/1/2023 27/12/2022 Bính Tý Quý Sửu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
19/1/2023 28/12/2022 Đinh Sửu Quý Sửu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
24/1/2023 3/1/2023 Nhâm Ngọ Giáp Dần bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
26/1/2023 5/1/2023 Giáp Thân Giáp Dần thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
27/1/2023 6/1/2023 Ất Dậu Giáp Dần nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
29/1/2023 8/1/2023 Đinh Hợi Giáp Dần câu trần hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/1/2023

Âm lịch: 10/12/2022

Ngày: Kỷ Mùi

Tháng: Quý Sửu

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/1/2023

Âm lịch: 12/12/2022

Ngày: Tân Dậu

Tháng: Quý Sửu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/1/2023

Âm lịch: 15/12/2022

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Quý Sửu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/1/2023

Âm lịch: 16/12/2022

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Quý Sửu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/1/2023

Âm lịch: 19/12/2022

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Quý Sửu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/1/2023

Âm lịch: 21/12/2022

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Quý Sửu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/1/2023

Âm lịch: 22/12/2022

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Quý Sửu

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/1/2023

Âm lịch: 24/12/2022

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Quý Sửu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/1/2023

Âm lịch: 27/12/2022

Ngày: Bính Tý

Tháng: Quý Sửu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/1/2023

Âm lịch: 28/12/2022

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Quý Sửu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/1/2023

Âm lịch: 3/1/2023

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Giáp Dần

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/1/2023

Âm lịch: 5/1/2023

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Giáp Dần

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/1/2023

Âm lịch: 6/1/2023

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Giáp Dần

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/1/2023

Âm lịch: 8/1/2023

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Giáp Dần

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Đinh Sửu trong tháng 1/2023

Các ngày tốt xấu trong tháng 1 năm 2023 theo tuổi 1997 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Đinh Sửu 1997 tháng 1 năm 2023 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 1 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 1/2023 tuổi 1997 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 1 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 1 cho tuổi 1997, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Đinh Sửu 1997 trong tháng 1 năm 2023 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải